พันเอก บัญชา หะรินเดช
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

พันเอก สุพัฒน์ กลิ่นชาติ
รองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

วีดีโอแนะนำหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

กิจกรรมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

  • ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จ.เพชรบูรณ์

    เมื่อ 17 ต.ค.61 กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นพค.16 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 2/2561 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นรูปธรรม และต่อเนื่องตลอดทั้งปี ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน

  • ประชุมชี้แจง การปฎิบัติงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    เมื่อ 17 ต.ค.61 กองบัญชาการกองทัพไทย(หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย พ.อ. บัญชา หะรินเดช ผบ.นพค.16 สนภ.1 นทพ. เป็นประธานการประชุมชี้แจง การปฎิบัติงานตามโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้กับผู้นำท้องถิ่น อบต.ลาดแค ณ ห้องประชุม อบต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ โดยในโอกาสนี้ได้ร่วมกับนายก อบต.ลาดแค และผู้นำท้องถิ่นเดินทางตรวจพื้นที่ปฏิบัติงาน