พันเอก โสภณ ศรีมงคล
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ฯ

วีดีโอแนะนำหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

กิจกรรมหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16

  • ตรวจติดตามประเมินผลการปฎิบัติงานในงบพัฒนาช่วยเหลือประชาชน และงบเกษตรผสมผสานฯ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

    เมื่อ 17-18 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นพค.16 สนภ.1 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ รองผอ.สทพ.นทพ.หัวหน้าชุดตรวจติดตามผล และคณะ

  • ร่วมประชุมคณะกรรมการประเด็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

    เมื่อ 18 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) โดย นพค.16 สนภ.1 นทพ. ร่วมประชุมคณะกรรมการประเด็นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ในรูปแบบโคกหนองนาโมเดล ครั้งที่ 1/2561 ณ ตลาดนัดเกษตรกรประชารัฐพัฒนาหน้าโรงเรียนบ้านสำนักหมัน ต.นางั่ว อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์